Zostaw nam niezbędne informacje w celu zapoznania się z Twoją stroną

  Niezwłocznie po zapoznaniu się z Twoją stroną skontakujemy się z Tobą w celu omówienia naszych wniosków.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest BA2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  X

  Numer telefonu:  +48 881 014 651

  Zacznij teraz
  PL ENG

  Polityka prywatności

  Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  BA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
  NIP 6783191685
  KRS 0000912085
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 30 000,00 ZŁ
  Mogą Państwo skontaktować się z nami:
  telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 12 345 11 12
  mailowo – wysyłając wiadomość na adres: bok@cookieform.pl
  w siedzibie – po uprzednim umówieniu wizyty mailowo bądź telefonicznie
  Polityka cookies i logi systemów

  1. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
   technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych,
   informacji statystycznych.
  2. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik automatycznie przekazuje do nas dane
   dotyczące wersji przeglądarki, czas dostęp i ilość danych, adres IP, które to dane wykorzystywane
   są w celu poprawy działania Serwisu, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.
  3. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być zapisane pliki tekstowe (cookies).
   Stosowane przez Administratora danych pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
   Mają one na celu wyświetlanie Serwisu zgodnie z Państwa preferencjami. Pliki te pozwalają
   zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. cookies zazwyczaj zawierają
   nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  4. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   1) cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony
   internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, po tym czasie są trwale usuwane
   z urządzenia;
   2) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
   określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne (umieszczone przez niego) oraz zewnętrzne
   (umieszczone przez zewnętrzne podmioty).
  6. Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę w dolnym pasku zostanie wyświetlona informacja na temat
   stosowania przez nas plików cookies z możliwością wyboru preferencji zgodnie z informacjami
   wyświetlanymi na COOKIE POP-UP. Jeżeli nie chcesz żeby pliki te były stosowane w możesz je
   wyłączyć z poziomu COOKIE POP-UP.
  7. Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na korzystanie ze naszej
   strony internetowej częściowo lub w pełnym zakresie.
  8. Administrator danych wykorzystuje cookies Administratora danych w następujących celach:
   1) konfiguracji serwisu, czyli umożliwieniu ustawienia funkcji i zawartości Serwisu zgodnie
   z preferencjami Użytkownika;
   2) bezpieczeństwa serwera, czyli umożliwieniu polepszania wydajności Serwisu;
   3) uwierzytelniania Użytkownika, czyli umożliwieniu uzyskania informacji o logowaniu
   Użytkownika do Serwisu.
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  9. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
   1) realizacji umów i dostarczania produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą
   elektroniczną w zakresie wynikającym z regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2) odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania odnośnie działania systemu
   przesyłane mailowo lub z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie
   głównej(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3) wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak cele
   rachunkowe i podatkowe, udostępnianie danych organom państwowym w granicach
   i na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. takich jak marketing
   bezpośredni, weryfikacja jakości sprzedawanych produktów cyfrowych i usług, analiza
   aktywności w Serwisie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tworzenie analiz
   i statystyk.
  10. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane
   osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy,
   obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym
   podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych wyżej celów.
  11. Dane użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zawarcia oraz wykonania
   umów, a także do czasu odwołania zgody jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji
   dotyczącej oferowanych przez Administratora usług i produktów cyfrowych lub złożenia sprzeciwu
   w razie przetwarzania danych w tym celu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
   W pozostałym zakresie dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa
   nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
   dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. W przypadku przetwarzania danych na
   podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania
   uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec
   takiego przetwarzania.
  12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
   obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  13. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
  14. Użytkownicy mają prawo do:
   1) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych
   osobowych;
   2) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
   3) zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
   4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5) przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20
   RODO;
   6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie
   Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  15. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez
   pocztę elektroniczną na adres Administratora bok@cookieform.pl lub załatwić swoją sprawę osobiście
   w siedzibie Administratora.
  16. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
   osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem
   Państwa danych osobowych przez Administratora.
  17. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne w celu możliwości podjęcia
   i realizacji umów oraz dostarczenia produktów cyfrowych oraz świadczenia usług przez
   Administratora.
  18. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie,
   o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.